• خبر روز


مدرنیته و سنت در فلسفه ژاپن مدرن: واکنش های بودیسم و شینتو به فلسفه غرب

انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران و دانشگاه علامه طباطبائی برگزار میکنند:

مدرنیته و سنت در فلسفه ژاپن مدرن: واکنش های بودیسم و شینتو به فلسفه غرب 

سخنران: پروفسور شین ناگای 

شنبه 7 اسفند 1395 ساعت 14:30

سالن مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی

 

تاریخ درج خبر: 1395/12/05 - ساعت درج خبر: ١٢:٤٣ - شماره خبر: ٢٧٨٨ - تعداد بازدید: 261


خروج