• خبر روز


جلسه نقد و بررسی کتاب پایان تئولوژی

انجمن علمی-دانشجویی فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری گروه جامعه شناسی کشور های اسلامی و نشر نقد فرهنگ برگزار می کند:

جلسه نقد و بررسی کتاب پایان تئولوژی 

اثر بیژن عبدالکریمی

دوشنبه 9 اسفند سالن شهید مطهری دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تاریخ درج خبر: 1395/12/08 - ساعت درج خبر: ١٤:١٨ - شماره خبر: ٢٨٣٨ - تعداد بازدید: 237


خروج