• خبر روز


کارگاه شیوه هاي آموزشی

کارگاه شیوه هاي آموزشی با هـدف شناسایی و معرفی شـیوه هاي نوین آموزش و ارتقاي سـطح کیفی در امر تـدریس به اسـتادي آقـاي دکتر علی اکبر احمدي افرمجانی در روز شـنبه ۹۵/۲/۹ از ساعت ۸ تا  ۱۲ و چهارشنبه  ۹۶/۲/۱۳ از ساعت  ۱۳/۳۰ تا ۱۷/۳۰ جمعا به مـدت ۸ ساعت در سالن شهید مطهري برگزار شد.

به شرکت کنندگان ارجمند، گواهی آموزشی اعطا و یک امتیاز در بخش کارگاه هاي دانش افزایی در نظر گرفته می شود.

تاریخ درج خبر: 1396/02/16 - ساعت درج خبر: ١١:٥٥ - شماره خبر: ٣٣٤٦ - تعداد بازدید: 309


خروج