• آرشیو اطلاعیه ها


کارگاه شیوه هاي آموزشی

کارگاه شیوه هاي آموزشی با هـدف شناسایی و معرفی شـیوه هاي نوین آموزش و ارتقاي سـطح کیفی در امر تـدریس به اسـتادي آقـاي دکتر علی اکبر احمدي افرمجانی در روز شـنبه 95/2/9 از ساعت 8 تا  12 و چهارشنبه  96/2/13 از ساعت  13/30 تا 17/30 جمعا به مـدت 8 ساعت در سالن شهید مطهري برگزار خواهد شد.

به شرکت کنندگان ارجمند، گواهی آموزشی اعطا و یک امتیاز در بخش کارگاه هاي دانش افزایی در نظر گرفته می شود.

اولویت ثبت نام با همکارانی است که زودتر درخواست خود را به معاونان آموزشی دانشکده ها ارسال کنند.

تاریخ درج خبر: 1396/02/06 - ساعت درج خبر: ٢٢:٤٢ - شماره خبر: ٣٢٥٣ - تعداد بازدید: 454


خروج