• تاریخچه

تاریخچه:

دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1391 با تفکیک سه گروه فلسفه، گروه علوم قرآن و حدیث و گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی تشکیل شد. مکان این دانشکده در حال حاضر ساختمان دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه علامه است. این دانشکده در نظر دارد تا  در آینده نزدیک، گروه فقه و حقوق را به مجموعه گروه های خود اضافه نماید. سرپرستی این دانشکده از زمان تاسیس برعهده رئیس دانشکده ادبیات و زبان های خارجی بوده است.