• تابلوی اعلانات

تقویم جلسات گروه علوم قرآن وحدیث در نیمسال اول 98-97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

26/6/97

30/11-15/10

2

دوشنبه

9/7/97

30/11-15/10

3

دوشنبه

23/7/97

30/11-15/10

4

دوشنبه

7/8/97

30/11-15/10

5

دوشنبه

21/8/97

30/11-15/10

6

دوشنبه

5/9/97

30/11-15/10

7

دوشنبه

19/9/97

30/11-15/10

8

دوشنبه

3/10/97

30/11-15/10

9

دوشنبه

17/10/97

30/11-15/10

 

 

 


 

 

 تقویم جلسات گروه معارف اسلامی در نیمسال اول 98-97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

26/6/97

30/11-15/10

2

دوشنبه

9/7/97

30/11-15/10

3

دوشنبه

23/7/97

30/11-15/10

4

دوشنبه

7/8/97

30/11-15/10

5

دوشنبه

21/8/97

30/11-15/10

6

دوشنبه

5/9/97

30/11-15/10

7

دوشنبه

19/9/97

30/11-15/10

8

دوشنبه

3/10/97

30/11-15/10

9

دوشنبه

17/10/97

30/11-15/10

 

                                                  گروه معارف اسلامی