عباس اشرفی
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث

ساعت

روز

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

جلسه شورای آموزشی  

جلسه شورای  پژوهشی

امور دانشکده

حضور علمی

یکشنبه

درس: اشنایی با ادیان بزرگ

امور دانشکده

امور دانشکده

حضور علمی

دوشنبه

جلسه شورای دانشکده

جلسه گروه

درس:آشنایی با ادعیه

حضور علمی

سه‌شنبه

امور دانشکده

درس: مقایسه قرآن و کتبآسمانی

امور دانشکده

حضور علمی

چهارشنبه

جلسه  تخصصی

امور دانشکده

امور دانشکده

---------

 

 

 

 

حمیدرضا بصیری
 مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

علی بنایی
مرتبه علمی:
مربی علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

محمد شعبان پور شش پلی
 مرتبه علمی:
 مربی علوم قرآن و حدیث
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

علیرضا فخاری
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

 

 

علی شریفی
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

محمد کاظم شاکر
مرتبه علمی:
استاد علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

محمد حسین بیات
مرتبه علمی:
استاد ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

روح الله محمد علی نژاد عمران
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

نیمسال دوم 1397-1396

ساعت

روز

10-8

12-10

15-13

17-15

شنبه

فقه‌الحدیث1(407)

تاریخ حدیث(117)

 

 

یکشنبه

 

 

 

 

دوشنبه

علوم قرآن2ف(304)

جلسه گروه

علوم قرآن2ف

آشنائی با صحیفه(407)

سه‌شنبه

علوم بلاغت1(107)

 

تاریخ کتابت وقرائت(107)

 

چهارشنبه

 

 

علوم بلاغت1(407)

علوم قرآن5(415)