عباس اشرفی
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
اتاق ۴ ساختمان اداره آموزش- داخلی ۱۳۹ و ۲۴۰
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

دفتر معاونت پژوهشی دانشکده شورای پژوهشی دانشگاه دفتر معاونت پژوهشی دانشکده

مشاوره پایان نامه و...

(با هماهنگی)

یکشنبه درس : آشنائی با ادیان بزرگ درس: مقایسه قرآن و کتب آسمانی جلسه دانشکده مطالعه
دوشنبه شورای دانشکده جلسه گروه مشاوره تحصیلی مطالعه
سه شنبه دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دفتر معاونت پژوهشی دانشکده دفتر معاونت پژوهشی مطالعه
چهارشنبه مشاوره تحصیلی مشاوره پایان نامه و.....(با هماهنگی) دفتر معاونت پژوهشی دانشکده مطالعه

 

 

 

حمیدرضا بصیری
 مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی
(اتاق ۵۱۶ ساختمان کلاسهای آموزشی - داخلی  ۵۴۰)
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

------- حضور علمی حضور علمی مشاوره
یکشنبه ------- تدریس تدریس مشاوره
دوشنبه ------- جلسه گروه تدریس مشاوره
سه شنبه ------- تدریس تدریس مشاوره
چهارشنبه ------- مشاوره پایان نامه و.....(با هماهنگی) مشاوره( با هماهنگی قبلی) مشاوره( با هماهنگی قبلی)

 

علی بنایی
مرتبه علمی:
مربی علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

( اتاق ۴ ساختمان اداره آموزش- داخلی ۱۸۳)

ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

۱۰۷ تدریس حضور  ۴۰۷ تدریس -------
یکشنبه ۱۱۷ تدریس حضور حضور -------
دوشنبه ۴۱۵تدریس حضور حضور -------
سه شنبه ------- ------- ------- -------
چهارشنبه ------- ------- ------- -------

 

محمد شعبان پور شش پلی
 مرتبه علمی:
 مربی علوم قرآن و حدیث
 دریافت رزومه علمی و پژوهشی
اتاق  ۵۳۲ ساختمان کلاسهای آموزشی -  داخلی  ۵۵۱
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

------- ------- ------- -------
یکشنبه حضور درس : عقاید۲ درس : تفسیر۲ حضور
دوشنبه حضور جلسه گروه حضور عقاید اسلام از قرآن
سه شنبه حضور درس : عقاید۲ درس : کلام حضور
چهارشنبه ------- ------- ------- -------

 

علیرضا فخاری
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 

اتاق  ۵۴۰ ساختمان کلاسهای آموزشی - داخلی۵۴۴ و ۲۴۰
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

شورای آموزشی دانشگاه دفتر معاونت دفتر معاونت مطالعه
یکشنبه تدریس تدریس جلسه دانشکده مطالعه
دوشنبه شورای دانشکده جلسه گروه دفتر معاونت مطالعه
سه شنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت مطالعه
چهارشنبه دفتر معاونت دفتر معاونت دفتر معاونت مطالعه

 

 

علی شریفی
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

اتاق ۳ ساختمان اداره آموزش- داخلی ۱۴۱

ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

------- ------- ------- -------
یکشنبه علوم قرآنی ۲ مشاوره مطالعه مطالعه
دوشنبه مشاوره جلسه گروه علوم قرآنی ۲ زبان تخصصی
سه شنبه مشاوره مطالعه مطالعه زبان تخصصی
چهارشنبه ------- مشاوره اخلاق اسلامی -------

 

محمد کاظم شاکر
مرتبه علمی:
استاد علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
اتاق ۴ ساختمان اداره آموزش- داخلی ۱۳۹
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

------- ------- ------- -------
یکشنبه نقد مکتب­های تفسیری-دکتری مطالعه - مشاوره مطالعه - مشاوره مطالعه - مشاوره
دوشنبه روش­های تفسیری-ارشد جلسات دانشکده مطالعه - مشاوره مفردات قرآن کریم-کارشناسی
سه شنبه مطالعه - مشاوره انگلیسی تخصصی-کارشناشی مطالعه - مشاوره -------
چهارشنبه ------- ------- ------- -------

 

محمد حسین بیات
مرتبه علمی:
استاد ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
اتاق ۵۷۲ ساختمان کلاسهای آموزشی - داخلی ۵۷۲
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

حضور فقه الحدیث کفایه مکاسب
یکشنبه عربی نثرارشد مقایسه قرآن و کتب آسمانی حضور نظم و نثر - پردیس
دوشنبه حضور جلسه گروه متون عربی نظم ونثر حضور
سه شنبه حضور حضور ------- -------
چهارشنبه ------- ------- ------- -------

 

روح الله محمد علی نژاد عمران
مرتبه علمی:
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی
اتاق ۷ ساختمان اداره آموزش- داخلی ۱۸۳
ساعت / روز ۸-۱۰ ۱۰-۱۲ ۱۳-۱۵ ۱۵-۱۷

شنبه

حضور از ساعت ۹ ۱۱۷ تدریس ۴۰۲ تدریس -------
یکشنبه حضور از ساعت ۹ ۱۱۴ تدریس ۲۰۴ تدریس -------
دوشنبه حضور از ساعت ۹ جلسه گروه ۱۱۷ تدریس ۴۱۵ تدریس
سه شنبه حضور از ساعت ۹ حضور حضور -------
چهارشنبه حضور از ساعت ۹ حضور حضور -------