• ارتباط با دانشکده

 

اطلاعات تماس اعضای دانشکده

             ریاست دانشکده                     88694660      
              امور عمومی                   88683664      
              واحد آموزش                    88681886      
              امور مالی                    88690021      
              تربیت بدنی                     88694715      
              جهاد دانشگاهی                    88692345     
             حراست                    88683708      
              دفتر فصلنامه                    88683705      
              کتابخانه                    88694798      
             گروه علوم قرآن                    88683753      
             گروه معارف                    88683665      
             نهادرهبری                    88683704