• اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع

برگزاری جلسه دفاع سرکار خانم ام البنین کاظمی نعمتی

موضوع پایان نامه: رابطه معنایی اسمای الهی خواتیم آیات با گزاره های قبل آن در سور مسبحات

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا فخاری

استاد مشاور: سرکار خانم دکتر مریم حاج عبدالباقی

استاد داور: جناب آقای دکتر علی شریفی

زمان دفاع: شانزدهم بهمن ماه 1395 ساعت 13

محل جلسه دفاع: طبقه سوم اتاق 303