• گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

 

1.معارف اسلامی

مقطع لیسانس: ندارد

مقطع فوق لیسانس: مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش آشنایی با منابع اسلامی

مقطع دکتری: مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش آشنایی با منابع اسلامی

2.علوم قرآن و حدیث

مقطع لیسانس: گرایش علوم قرآن و حدیث

مقطع فوق لیسانس: گرایش علوم قرآن و حدیث

مقطع دکتری: گرایش علوم قرآن و حدیث

3.فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع لیسانس: ندارد

مقطع فوق لیسانس: گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع دکتری: ندارد