• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا میرحاجی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته زبان و ادبیات عربی

ایمیل: mirhaji_sayyed@yahoo.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241

معاون اداری و مالی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا فخاری

مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

ایمیل: fakhary_a@yahoo.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241

معاون آموزشی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علی اکبر احمدی افرمجانی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته فلسفه

ایمیل: a.a.ahmadi.a@gmail.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241

معاون پژوهشی

                                            دریافت رزومه پژوهشی