• مدیر گروه های دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: عنایت الله شریفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته معارف اسلامی

ایمیل: enayat.sharifi@yahoo.com

شماره تماس: داخلی: 547

مدیر گروه معارف اسلامی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسین بیات

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فارسی
ایمیل: ----

شماره تماس: داخلی: 572

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا بصیری

مدرک تحصیلی: دکتری

ایمیل: -----

شماره تماس: داخلی: 582

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا فخاری

مدرک تحصیلی: دکتری رشته معارف اسلامی

ایمیل: enayat.sharifi@yahoo.com

شماره تماس: داخلی: 544

مدیر گروه کلام اسلامی

دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: علیرضا فخاری

مدرک تحصیلی: دکتری رشته معارف اسلامی

ایمیل: enayat.sharifi@yahoo.com

شماره تماس:داخلی: 544

مدیر گروه شیعه شناسی

دریافت رزومه پژوهشی