• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگی: عنایت الله شریفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته معارف اسلامی

ایمیل: enayat.sharifi@yahoo.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 547

مدیر گروه معارف اسلامی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عباس اشرفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

ایمیل: ashrafi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 592

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

                                            دریافت رزومه پژوهشی