• مدیر گروه های دانشکده
نام و نام خانوادگی: عنایت الله شریفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته معارف اسلامی

ایمیل: enayat.sharifi@yahoo.com

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 547

مدیر گروه معارف اسلامی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمد حسن بیات

مدرک تحصیلی: دکتری ادبیات فارسی
ایمیل: ----

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 572

مدیر گروه علوم قرآن و حدیث

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: محمدحسین خوانین زاده

مدرک تحصیلی: سطح 4 حوزه

ایمیل: -----

شماره تماس: داخلی: 582

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

                                            دریافت رزومه پژوهشی