محمدرضا ابراهیم نژاد
مرتبه علمی :
دانشیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

حمیدرضا بصیری
مرتبه علمی :
استادیار علوم قرآن و حدیث
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

محمد حسین بیات
مرتبه علمی :
استاد ادبیات فارسی و زبان های خارجی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

محمدحسین خوانین زاده
مرتبه علمی :
استادیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

حبیب الله رحیمی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهشی


عنایت الله شریفی
مرتبه علمی: 
دانشیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

منصور میرسعیدی
مرتبه علمی :
استادیار
دریافت رزومه علمی و پژوهش

اشکان نعیمی
مرتبه علمی :
استادیار معارف اسلامی
دریافت رزومه علمی و پژوهشی