• خبر روز


یادمان علامه طباطبائی (ره ) (2 )

دبیرخانه همایش پذیرای مقالات ( حداکثر 8000  کلمه)  یا چکیده های تفصیلی ( 500 -100 کلمه)در موضوع اندیشه های فرهنگی و  اجتماعی علامه طباطبائی ( ره ) می باشد.    

برخی از محورهای پیشنهادی به قرار زیر است:

1-علامه طباطبائی ( ره ) و علوم انسانی 

2- فرهنگ شیعی از دیدگاه علامه طباطبائی ( ره )

3-دین و آینده فرهنگهای بشری 

4-الگوهای نظام فرهنگی و اجتماعی 

 

مهلت دریافت مقالات یا چکیده های تفصیلی : 98/8/18

آدرس الکترونیکی: yadman2@atu.ac.ir

زمان همایش: دوشنبه 98/8/27

مکان همایش: بزرگراه شهید همت(غرب)، بلوار دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی(ره)، سالن همایش کتابخانه مرکزی

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/07/24 - ساعت درج خبر: ٠٩:٢٣ - شماره خبر: ١٠١٠٩ - تعداد بازدید: 358


خروج