• خبر روز


کرسی ترویجی با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

برگزاری کرسی ترویجی دکتر محمود تقی زاده داور با عنوان ژئوپلیتیک شیعه،موانع برخورداری شیعیان از مواهب طبیعی

ناقدان : دکتر عبدالمطلب عبدالله  و دکتر حسن تلاشان

مدیر جلسه : دکتر روح الله محمد علی نژاد عمران

زمان : شنبه 22 آذر ماه 1399

ساعت 10 تا 12 

لینک شرکت در جلسه : https://meeting.atu.ac.ir/ch/shia

تاریخ درج خبر: 1399/09/21 - ساعت درج خبر: ١٨:٤٢ - شماره خبر: ١٣٦٥٣ - تعداد بازدید: 94


خروج