• معاونین دانشکده
نام و نام خانوادگی: زهره الله دادی دستجردی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی

ایمیل: allahdadidastjerdi @atu.ac.ir

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241

معاون اداری و مالی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عباس اشرفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

ایمیل: ashrafi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241


معاون آموزشی

                                            دریافت رزومه پژوهشی

 

نام و نام خانوادگی: عباس اشرفی

مدرک تحصیلی: دکتری رشته علوم قرآن و حدیث

ایمیل: ashrafi@atu.ac.ir

شماره تماس: 88694660 - 88681885 داخلی: 240-241

معاون پژوهشی

                                            دریافت رزومه پژوهشی