• کارکنان دانشکده

کاركنان اداری دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ دکتر نعمت الله ایران زاده
رئیس ۸۸۶۹۴۶۶۰
۲ دکتر زهره اله دادی دستجردی معاون اداری- مالی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۳ دکتر عباس اشرفی
معاون پژوهشی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
۴ دکتر عباس اشرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۸۸۶۸۱۸۸۵
5 حسین رمضانی رئیس امور عمومی 88683664-داخلی234
6 مهدی ستاریان مسئول تدارکات 88683664- داخلی214
۷ زهرا ترکستانی
رئیس اداره آموزش 88681886- داخلی137
۸ علی باطانی مسئول امور مالی 88690021- داخلی ۲۱۵
۹ مسعود صدیقی مسئول سایت و فناوری اطلاعات داخلی204
۱۰ حسین عزیزی مسئول اتوماسیون تغذیه داخلی 111 , 189
۱۱ رضا حسینی سیانکی مسئول امور کلاس ها داخلی ۲۲۴
۱۲ بی تا عسگری مسئول امور شاهد و ایثارگر داخلی ۱۰۹
۱۳ حمیده رشیدی راد مسئول دفتر ریاست ۸۸۶۹۴۶۶۰- داخلی 240و241
۱۴ فرهاد کریم نژاد مسئول دفتر معاونان ۸۸۶۸۱۸۸۵- داخلی 240و 241
۱۵ حسن ملا احمدی کارشناس گروه های آموزشی دانشکده ادبیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
۱۶ جواد واعظ کارشناس گروه های آموزشی دانشکده الهیات ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
۱۷ سید رضا موسوی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 595
18 طاهر بیاتی متصدی امور دفتری- دبیرخانه داخلی 222
19 محمد مهدی وکیلی امین اموال و انباردار داخلی155
۲۰ مریم پرویزی مدیر داخلی مجلات داخلی ۱۶۲
۲۱ طیبه کبیری   داخلی ۱۶1
۲۲ سید محمد مهدی شریعتی مسئول سمعی- بصری داخلی 209
23 پریسا ابراهیمی مدیر داخلی مجلات دانشکده داخلی 161
24 رضا یوسفی کارشناس گروه های آموزشی ۸۸۶۹۴۶۶۵- داخلی 594
25 گلبهار متانی مسئول امور دانشجویی 122
26 سکینه فخرقاسمی کارشناس پژوهشی 261
27 نیره نظری نوکنده کارشناس پژوهشی 261
28 انسیه پزشکیان کارشناس پژوهشی  
29 تلفن دانشکده ۸۸۶۹2345-9
30 دورنگار دانشکده ۸۸۶۹۰۰۲۰
31 کد پستی دانشکده ۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶

 

کاركنان اداره آموزش دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
۱ زهرا ترکستانی
رئیس اداره آموزش 88681886- داخلی137
۲ عبدالله حافظی مسئول امتحانات داخلی 131
۳ نسرین موسی وند
کارشناسی : علوم قرآن و حدیث
کارشناسی ارشد: فقه و مبانی حقوق اسلامی- مدرسی معارف اسلامی
داخلی 126
۴ الهام وشاقیان

کارشناسی ارشد : علوم قرآن و حدیث-کلام اسلامی- شیعه شناسی

دکتری: علوم قرآن و حدیث- مدرسی معارف اسلامی(گرایش مبانی انقلاب اسلامی- گرایش مبانی نظری اسلام)

داخلی 107

 

کاركنان کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان شغلی شماره تماس
1 دکتر زهرا کرمزادگان  رییس کتابخانه داخلی ۱۶۴
2 زهره کریمی بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
3 زهره متشکر بخش میز امانت و مرجع داخلی 203
4 فرناز نژاد عبدالحسینی بخش پایان نامه و نشریات داخلی 165
5 مینا برومند بخش فهرست نویسی و سفارش کتاب داخلی 164
6 زهرا بهبودی جیران بخش فهرست نویسی کتب لاتین داخلی 165
7 مهدی صفدری خسروشاهی بخش فهرست نویسی کتب فارسی داخلی 166