• تابلوی اعلانات

 

تقویم جلسات گروه علوم قرآن وحدیث در نیمسال اول 98-97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

97/6/26

10/15-11/30

2

دوشنبه

97/7/9

10/15-11/30

3

دوشنبه

97/7/23

10/15-11/30

4

دوشنبه

97/8/7

10/15-11/30

5

دوشنبه

97/8/21

10/15-11/30

6

دوشنبه

97/9/5

10/15-11/30

7

دوشنبه

97/9/19

10/15-11/30

8

دوشنبه

97/10/3

10/15-11/30

9

دوشنبه

97/10/17

10/15-11/30

 

   تقویم جلسات گروه معارف اسلامی در نیمسال اول 98-97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

97/6/26

10/15-11/30

2

دوشنبه

97/7/9

10/15-11/30

3

دوشنبه

97/7/23

10/15-11/30

4

دوشنبه

97/8/7

10/15-11/30

5

دوشنبه

97/8/21

10/15-11/30

6

دوشنبه

97/9/5

10/15-11/30

7

دوشنبه

97/9/19

10/15-11/30

8

دوشنبه

97/10/3

10/15-11/30

9

دوشنبه

97/10/17

10/15-11/30

 

   تقویم جلسات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی در نیمسال اول 98-97

 

ردیف

روز

تاریخ

ساعت

1

دوشنبه

97/7/2

10/30-11/30

2

دوشنبه

97/7/16

10/30-11/30

3

دوشنبه

97/7/30

10/30-11/30

4

دوشنبه

97/8/14

10/30-11/30

5

دوشنبه

97/8/21

10/30-11/30

6

دوشنبه

97/8/28

10/30-11/30

7

دوشنبه

97/9/12

10/30-11/30

8

دوشنبه

97/9/26

10/30-11/30

9

دوشنبه

97/10/10

10/30-11/30

9

دوشنبه

97/10/24

10/30-11/30