• ارتباط با دانشکدهنشانی دانشکده:

تهران - بزرگراه شهید چمران-پل مدیریت- خیابان علامه جنوبی-

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه علامه طباطبائی

کد پستی:

۱۹۹۷۹۶۷۵۵۶