• گروه های آموزشی

گروه های آموزشی

 

شیعه شناسی

مقطع فوق لیسانس: گرایش جامعه شناسی

علوم قرآن و حدیث

مقطع لیسانس: گرایش علوم قرآن و حدیث

مقطع فوق لیسانس: گرایش علوم قرآن و حدیث

مقطع دکتری: گرایش علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق اسلامی

مقطع فوق لیسانس: گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلام اسلامی

مقطع فوق لیسانس: گرایش کلام اسلامی

مدرسی معارف اسلامی

مقطع فوق لیسانس: مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش آشنایی با منابع اسلامی

مقطع دکتری: مدرسی معارف اسلامی گرایش مبانی نظری اسلام و گرایش آشنایی با منابع اسلامی