• ریاست دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: عباس اشرفی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

ایمیل: ashrafi@atu.ac.irریاست دانشکده

           سوابق علمی پژوهشی