• معاونین دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: اشکان نعیمی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل: ashkan.naeimi@gmail.comمعاون آموزشی

           سوابق علمی پژوهشی

 

 

نام و نام خانوادگی: صالح حسن زاده

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه

ایمیل: Hasanzadeh@atu.ac.irمعاون پژوهشی

           سوابق علمی پژوهشی