• معاونت دانشکده

 

نام و نام خانوادگی: اشکان نعیمی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل: ashkan.naeimi@gmail.comمعاون آموزشی و پژوهشی

           سوابق علمی پژوهشی