• برنامه درسی

برنامه درسی اساتید دانشکده الهیات و معارف اسلامی

آقای دکتر اشرفی

آقای دکتر بصیری

آقای دکتر بیات

آقای دکتر عنایتی شریفی

آقای دکتر حسن زاده

آقای دکتر نعیمی