• اساتید متوفی

دکتر محمد حسین خوانین زاده

مرتبه علمی:دانشیار 

استاد گروه معارف اسلامی 

مدیر گروه فقه مبانی حقوق اسلامی