چارت دروس

 

کارشناسی

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات قرآن برای ورودی های 1401 به بعد (8ترم)

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات قرآن

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات فرهنگ و رسانه

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث گرایش مطالعات حدیث

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث (قدیم)

کارشناسی ارشد

چارت دروس رشته شیعه شناسی گرایش جامعه شناسی

چارت دروس رشته شیعه شناسی گرایش تاریخ

چارت دروس رشته کلام اسلامی

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث ورودی 97 به بعد

چارت دروس رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی ورودی سال 97 به بعد

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث

چارت دروس رشته معارف اسلامی- گرایش آشنایی با منابع اسلامی

چارت دروس رشته معارف اسلامی- گرایش علوم قرآن و حدیث

چارت دروس رشته مدرسی انقلاب اسلامی

چارت دروس رشته مدرسی مبانی نظری اسلام

چارت دروس رشته مدرسی معارف علوم قرآن و حدیث

دکتری

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث ورودی مهر 1395

چارت دروس رشته مدرسی معارف اسلامی- گرایش انقلاب اسلامی

چارت دروس رشته مدرسی معارف اسلامی- گرایش مبانی نظری اسلام

چارت دروس رشته علوم قرآن و حدیث