گروه آموزشی فلسفه و کلام

دکتر اسماعیل اثباتی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اسماعیل اثباتی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر اسماعیل اثباتی

دکتر علیرضا اشتری تفرشی

مدرک تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا اشتری تفرشی

آخرین بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

دکتر علیرضا اشتری تفرشی

دکتر سعید طاووسی مسرور

مدرک تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سعید طاووسی مسرور

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر سعید طاووسی مسرور

دکتر علی کربلائی پازوکی

مدرک تحصیلی: دکتری کلام اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی کربلائی پازوکی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی کربلائی پازوکی

دکتر سید جابر موسوی راد

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه دین

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید جابر موسوی راد

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر سید جابر موسوی راد

قدسیه حبیبی

مدرک تحصیلی: دکتری

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

قدسیه حبیبی

دکتر زهره عبدخدایی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر زهره عبدخدایی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر زهره عبدخدایی

سعید بخشی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم حدیث، کلام و عقاید

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

سعید بخشی