مدیریت اداری

آقای اکبر آخوندی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۰

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

آقای اکبر آخوندی

حسن محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی روابط عمومی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۸

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

حسن محمدی

محمد نور محمدی افق

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم انسانی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۱

آخرین بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

محمد نور محمدی افق

حمید احمدی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمید احمدی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۸

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

حمید احمدی

نادر صمدپور

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۹

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

نادر صمدپور