مدیریت آموزش

دکتر اشکان نعیمی

سمت: معاون آموزشی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اشکان نعیمی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۹

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

دکتر اشکان نعیمی

رییس آموزش زهرا ترکستانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۴

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

رییس آموزش زهرا ترکستانی

الهام وشاقیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۲

الهام وشاقیان

نسرین موسی وند

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

نسرین موسی وند

جواد واعظ

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۶

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

جواد واعظ