گروه آموزشی معارف اسلامی

دکتر زری پیشگر

مدرک تحصیلی: دکتری مبانی نظری

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر زری پیشگر

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر زری پیشگر

دکتر صالح حسن زاده

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و تفسیر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر صالح حسن زاده

آخرین بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکتر صالح حسن زاده

دکتر حسام الدین خلعتبری

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی(مبانی نظری اسلامی)

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسام الدین خلعتبری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

دکتر حسام الدین خلعتبری

دکتر علی رجب زاده آلمالو

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی رجب زاده آلمالو

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۳

آخرین بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی رجب زاده آلمالو

دکتر عنایت الله شریفی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم و معارف اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عنایت الله شریفی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر عنایت الله شریفی

دکتر عبدالمطلب عبدالله

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عبدالمطلب عبدالله

آخرین بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

دکتر عبدالمطلب عبدالله

دکتر زینب کریمی

مدرک تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر زینب کریمی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر زینب کریمی

جواد غلامرضایی

مدرک تحصیلی: دکتری اخلاق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیجواد غلامرضایی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۵۱

آخرین بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

جواد غلامرضایی