گروه آموزشی علوم قرآن و حدیث

دکتر ابراهیم ابراهیمی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر ابراهیم ابراهیمی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر ابراهیم ابراهیمی

دکتر عباس اشرفی

مدرک تحصیلی: دکتری الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عباس اشرفی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر عباس اشرفی

دکتر حمیدرضا بصیری

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حمیدرضا بصیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر حمیدرضا بصیری

دکتر علی بنایی

مدرک تحصیلی: سطح چهار فقه و اصول

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی بنایی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۵۸

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی بنایی

دکتر محمد کاظم شاکر

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد کاظم شاکر

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۵

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محمد کاظم شاکر

دکتر علی شریفی

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی شریفی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی شریفی

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

مدرک تحصیلی: سطح چهار کلام اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد شعبان پور شش پلی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

دکتر علیرضا فخاری

مدرک تحصیلی: دکتری-علوم حدیث و قرآن

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا فخاری

تلفن: ۴۸۳۹۲۱۸۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علیرضا فخاری


دکتر محسن قاسم پور راوندی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محسن قاسم پور راوندی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محسن قاسم پور راوندی

دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۰۲

آخرین بروزرسانی: ۰۱ آذر ۱۴۰۲

دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران

دکتر علی صفری

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی صفری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۰

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی صفری

دکتر مونا امانی پور

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مونا امانی پور

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر مونا امانی پور