اعضا هیات علمی

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: سطح چهار کلام اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد شعبان پور شش پلی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

دکتر سید محمد حسن مومنی

سمت: استادیار

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۰۲ آذر ۱۴۰۰

دکتر سید محمد حسن مومنی

دکتر علی رجب زاده آلمالو

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی رجب زاده آلمالو

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۳

آخرین بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی رجب زاده آلمالو

دکتر صالح حسن زاده

سمت: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و تفسیر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر صالح حسن زاده

آخرین بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکتر صالح حسن زاده

دکتر علیرضا فخاری

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری-علوم حدیث و قرآن

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا فخاری

تلفن: ۴۸۳۹۲۱۸۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علیرضا فخاری


دکتر عنایت الله شریفی

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم و معارف اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عنایت الله شریفی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر عنایت الله شریفی

دکتر یاسر تک فلاح

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر یاسر تک فلاح

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

دکتر یاسر تک فلاح

دکتر علیرضا اشتری تفرشی

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری تاریخ اسلام

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علیرضا اشتری تفرشی

آخرین بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

دکتر علیرضا اشتری تفرشی

دکتر محمد کاظم شاکر

سمت: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد کاظم شاکر

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۵

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محمد کاظم شاکر

دکتر عبدالمطلب عبدالله

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر عبدالمطلب عبدالله

آخرین بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

دکتر عبدالمطلب عبدالله

دکتر محسن قاسم پور راوندی

سمت: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محسن قاسم پور راوندی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محسن قاسم پور راوندی

دکتر اشکان نعیمی

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اشکان نعیمی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۹

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

دکتر اشکان نعیمی

دکتر علی کربلائی پازوکی

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری کلام اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی کربلائی پازوکی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی کربلائی پازوکی

دکتر فاطمه فلاح تفتی

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۰

دکتر فاطمه فلاح تفتی

دکتر حمیدرضا بصیری

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حمیدرضا بصیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر حمیدرضا بصیری

دکتر سید جابر موسوی راد

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه دین

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید جابر موسوی راد

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر سید جابر موسوی راد

دکتر اسماعیل اثباتی

سمت: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر اسماعیل اثباتی

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر اسماعیل اثباتی

دکتر علی شریفی

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی - قرآن و متون اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر علی شریفی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۶۶

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر علی شریفی

دکتر حسام الدین خلعتبری

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی(مبانی نظری اسلامی)

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسام الدین خلعتبری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

دکتر حسام الدین خلعتبری

دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران

سمت: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران

تلفن: ۴۴۷۳۷۶۰۲

آخرین بروزرسانی: ۰۱ آذر ۱۴۰۲

دکتر روح الله محمدعلی نژاد عمران