کارکنان دانشکده

آقای اکبر آخوندی

سمت: مدیرامورعمومی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۰

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

آقای اکبر آخوندی

رییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

سمت: رئیس امور پژوهش و کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

رییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

رییس آموزش زهرا ترکستانی

سمت: رئیس اداره آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۴

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

رییس آموزش زهرا ترکستانی

محمد نور محمدی افق

سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: دیپلم علوم انسانی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۱

آخرین بروزرسانی: ۲۳ خرداد ۱۴۰۳

محمد نور محمدی افق

حسن محمدی

سمت: مسئول خدمات

مدرک تحصیلی: کارشناسی روابط عمومی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۸

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

حسن محمدی

الهام وشاقیان

سمت: کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی روانشناسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۶

آخرین بروزرسانی: ۱۳ مهر ۱۴۰۲

الهام وشاقیان

نسرین موسی وند

سمت: کارشناس مسئول آموزش

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۳

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

نسرین موسی وند

جواد واعظ

سمت: کارشناس مسئول آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۶

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

جواد واعظ

علی صالحی

سمت: امور کلاسها

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

علی صالحی

طیبه کبیری

سمت: کارشناس مجلات

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیطیبه کبیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۷

آخرین بروزرسانی: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

طیبه کبیری

مریم پرویزی

سمت: کارشناس مجلات

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمریم پرویزی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۵

آخرین بروزرسانی: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

مریم پرویزی

آقای حسن شیخعلیشاهی

سمت: کارشناس کتابخانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای حسن شیخعلیشاهی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۷

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

آقای حسن شیخعلیشاهی

حمید احمدی

سمت: مسئول امورمالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحمید احمدی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۸

آخرین بروزرسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

حمید احمدی

نادر صمدپور

سمت: پشتیبانی و خدمات

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۹

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

نادر صمدپور