مدیریت پژوهش

دکتر یاسر تک فلاح

سمت: معاون پژوهشی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر یاسر تک فلاح

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

دکتر یاسر تک فلاح

رییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ تشیع

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۲۴

آخرین بروزرسانی: ۲۶ خرداد ۱۴۰۳

رییس امور پژوهش و کتابخانه علیرضا ترابی

مریم پرویزی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه تطبیقی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمریم پرویزی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۵

آخرین بروزرسانی: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

مریم پرویزی

طیبه کبیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیطیبه کبیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۷

آخرین بروزرسانی: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲

طیبه کبیری

آقای حسن شیخعلیشاهی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیآقای حسن شیخعلیشاهی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۷

آخرین بروزرسانی: ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

آقای حسن شیخعلیشاهی