اساتید بازنشسته (فرهیختگان)

دکتر مجتبی مطهری الهامی

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی

رتبه علمی: استادیار

آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۰

دکتر مجتبی مطهری الهامی

دکتر محمود تقی زاده داوری

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه سیاسی اجتماعی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۰

دکتر محمود تقی زاده داوری

دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و اصول

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۲۲ آبان ۱۴۰۰

دکتر محمدرضا ابراهیم نژاد

دکتر محمد حسین بیات

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات فارسی

رتبه علمی: استاد

آخرین بروزرسانی: ۱۴ آذر ۱۴۰۰

دکتر محمد حسین بیات

دکتر محمد صدقی الآنق

مدرک تحصیلی: دکتری علوم قرآن و حدیث

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد صدقی الآنق

آخرین بروزرسانی: ۱۵ دی ۱۴۰۰

دکتر محمد صدقی الآنق