اساتید متوفی (درگذشته)

دکتر محمد حسین خوانین زاده

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی

رتبه علمی: دانشیار

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آبان ۱۴۰۰

دکتر محمد حسین خوانین زاده

دکتر مهرعلی لطفی قادیکلائی

مدرک تحصیلی: دکتری علوم سیاسی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر مهرعلی لطفی قادیکلائی

آخرین بروزرسانی: ۲۰ خرداد ۱۴۰۳

دکتر مهرعلی لطفی قادیکلائی