رئیس دانشکده الهیات و معارف اسلامی

دکتر حسام الدین خلعتبری

مدرک تحصیلی: دکتری مدرسی معارف اسلامی(مبانی نظری اسلامی)

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حسام الدین خلعتبری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۰۱

آخرین بروزرسانی: ۰۴ اسفند ۱۴۰۰

دکتر حسام الدین خلعتبری