مدیران گروه های آموزشی

دکتر حمیدرضا بصیری

سمت: مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فقه و حقوق خصوصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر حمیدرضا بصیری

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۴

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر حمیدرضا بصیری

دکتر صالح حسن زاده

سمت: مدیرگروه معارف اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه و تفسیر

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر صالح حسن زاده

آخرین بروزرسانی: ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

دکتر صالح حسن زاده

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

سمت: مدیرگروه علوم قرآن و حدیث

مدرک تحصیلی: سطح چهار کلام اسلامی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر محمد شعبان پور شش پلی

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۲

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر محمد شعبان پور شش پلی

دکتر سید جابر موسوی راد

سمت: مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی

مدرک تحصیلی: دکتری فلسفه دین

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیدکتر سید جابر موسوی راد

تلفن: ۴۸۳۹۳۷۱۱

آخرین بروزرسانی: ۲۱ خرداد ۱۴۰۳

دکتر سید جابر موسوی راد