اخبار

اخبار و رویدادها

تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدی که مقالات خود را در نشریات علمی – ترویجی یا علمی-تخصصی این دانشگاه منتشر می کنند

برنامه هفته پژوهش سال 1397

جدول برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

گزارش برگزاری کرسی ترویجی دکتر محمدکاظم شاکر

تحت عنوان "هرمنوتیک جدید و ظهور رویکردی نوین در تفسیر باطنی قرآن کریم"

برگزاری رخداد "یکروز با فناوری" در جهت معرفی و تشریح خدمات IT

رخداد "یکروز با فناوری" در جهت معرفی و تشریح این خدمات، طبق برنامه مشخص شده در دانشکده ها برگزار خواهد گردید.

اطلاعیه ها

تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

تخصیص امتیاز به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشدی که مقالات خود را در نشریات علمی – ترویجی یا علمی-تخصصی این دانشگاه منتشر می کنند

اولین همایش ملی آسیب شناسی پایانامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی-اسلامی

برگزاری اولین همایش ملی آسیب شناسی پایانامه ها و رساله ها در حوزه علوم انسانی-اسلامی در دانشگاه مذاهب اسلامی

برنامه هفته پژوهش سال 1397

جدول برنامه سخنرانی های هفته پژوهش در دانشکده الهیات و معارف اسلامی

برگزاری رخداد "یکروز با فناوری" در جهت معرفی و تشریح خدمات IT

رخداد "یکروز با فناوری" در جهت معرفی و تشریح این خدمات، طبق برنامه مشخص شده در دانشکده ها برگزار خواهد گردید.

تمديد مهلت ارسال خلاصه ترويجي پايان نامه براي جشنواره ترويج علم

مهلت ارسال خلاصه ترویجی پایان نامه ها تا 20 تیرماه تمدید شد